VIEW BY : GENERATOR/เครื่องปั่นไฟ FOUND 3 ITEMS
GENERATOR/เครื่องปั่นไฟ
LOT : 039 HONDA ***

GENERATOR/เครื่องปั่นไฟ HONDA ***
 
2 ตัว
Location : LAMPHUN  
View ( 595 )
ชำระอากรนำเข้าแล้ว คิดVat7%จากราคาประมูล* /

LOT : 038 NONE LG1000-800VA

GENERATOR/เครื่องปั่นไฟ NONE LG1000-800VA
 
ของใหม่ยังไม่เคยใช้งาน เครื่อง 2 จังหวะ
Location : LAMPHUN  
View ( 710 )
ชำระอากรนำเข้าแล้ว คิดVat7%จากราคาประมูล* / คลิกที่รูปเพื่อรับชม Clip การทำงาน

LOT : 037 SHIN DAIWA ***

GENERATOR/เครื่องปั่นไฟ SHIN DAIWA ***
   
Location : LAMPHUN  
View ( 570 )
ชำระอากรนำเข้าแล้ว คิดVat7%จากราคาประมูล* /