กฎระเบียบการประมูลบริษัท จี3 อ๊อกชั่น จำกัด

ผู้เข้าร่วมประมูล ได้แก่ บุคคลธรรมดา(บรรลุนิติภาวะ)ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้จัดการประมูล จะเป็นผู้กำหนดวิธีการประมูล วันเวลา สถานที่ และสินค้าที่จะประมูล

ขั้นตอนการประมูล

ผู้ประมูล บุคคลธรรมดา(บรรลุนิติภาวะ) และนิติบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าร่วมการประมูลได้ โดยต้องทำการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประมูล

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา ต้องมีสำเนาเอกสารต่อไปนี้จำนวน 1 ชุด โดยเอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ passport (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล ต้องมีสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้จำนวน 2 ชุด โดยเอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อและประทับตราบริษัทเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผู้มีสิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ออกให้ ภายในกำหนดไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่ วันที่ออกจนถึงวันที่ทำการประมูล
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธ์นิติบุคคล
 • กรณีมอบอำนาจให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจเพิ่มเติมมาด้วย

ขั้นตอนที่ 2 การประมูล

2.1    บริษัท ฯ จะออกหมายเลขบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล  ผู้ถือบัตรประมูลเท่านั้นจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลได้ กรณีบัตรประมูลสูญหายเจ้าของบัตรจะต้องรีบแจ้งต่อสำนักงานการประมูลทันที และเจ้าของบัตรจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหมายเลขบัตรที่สูญหาย

2.2    ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินประกัน ดังนี้

 • วางเงินประกัน 10,000 บาท ประมูลได้เฉพาะสินค้าในโกดัง (สินค้าเล็ก)
 • วางเงินประกัน 50,000 บาท ประมูลสินค้าได้ทุกรายการ

การวางเงินประกัน

สามารถวางเงินประกันก่อนวันประมูลล่วงหน้า 7 วัน หรือ วางเงินประกัน ณ วันประมูลที่สำนักงานการประมูล การวางเงินประกันสามารถทำได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

 • เงินสด
 • โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาบิ๊กซี ลำพูน ชื่อบัญชี บจก.จี3 อ๊อกชั่น บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 661-2-03829-3 พร้อมแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินประกันในการประมูลมาที่หมายเลข 053 – 581505
 • แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท จี3 อ๊อกชั่น จำกัด เท่านั้น

หมายเหตุ

 • เงินประกันหนึ่งรายการต่อหนึ่งหมายเลขบัตรประจำตัวผู้จัดการประมูล
 • ผู้วางเงินประกันจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประกันด้วยตนเอง
 • กรณีที่ไม่ชนะการประมูล ผู้วางเงินประกันสามารถนำหลักฐานการวางเงินประกันมารับเงินประกันคืนได้ ทางบริษัท ฯ จะคืนเงินประกันให้โดยคืนเป็นเงินสด ณ. วันประมูล หรือโอนเงินประกันคืนผ่านบัญชีธนาคารภายใน 3 วันทำการ และบริษัท ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการคืนเงินประกันดังกล่าว

2.3    การประมูลให้เสนอราคาด้วยวาจา ผู้เข้าประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะมีสิทธิเป็นผู้ซื้อ โดยผู้จัดการประมูลจะเป็นผู้ให้สัญญาณสิ้นสุดการประมูลว่า SOLD และแจ้งหมายเลขบัตรผู้ชนะการประมูล

2.4    ผู้ชนะการประมูลสามารถนำใบยืนยันราคาประมูลมาเพื่อขอรับใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าที่ประมูลได้ที่สำนักงานการประมูล

2.5    ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถยกเลิกรายการสินค้าที่ประมูลได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประมูลสินค้าได้

3.1      ผู้ชนะการประมูลต้องชำระค่าสินค้าตามใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าที่ประมูลได้ให้ครบถ้วนภายใน 7 วันทำการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวไปแล้ว จะถูกบริษัท ฯ ยึดเงินประกันและเสียค่าปรับในอัตรา 12% ต่อปี

3.2      การชำระเงินค่าสินค้าต้องชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น

วิธีการชำระเงินค่าสินค้าในการประมูล

 • ชำระเป็นเงินสด ณ สำนักงานการประมูล
 • โอนเงินผ่านทางธนาคาร  โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ลำพูน ชื่อบัญชี บริษัท จี3 อ๊อกชั่น จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 661 – 2 – 03829 – 3 พร้อมแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินค่าสินค้าในการประมูลมาที่หมายเลข 053 – 581505
 • แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย บริษัท จี3 อ๊อกชั่น จำกัด เท่านั้น ณ สำนักงานการประมูล

หมายเหตุ

 • ราคาสินค้าที่ประมูลได้ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • ผู้ร่วมการประมูล จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
 • สามารถติดต่อรับใบรับฝากเงิน และเอกสารในการจดทะเบียนได้ที่สำนักงานการประมูลเท่านั้น

3.3      กรณีส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้ชนะการประมูลต้องเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าออกเอง โดยบริษัท ฯ จะเป็นผู้ออก INVOICE / PACKING LIST ให้

ขั้นตอนที่ 4 การส่งมอบสินค้า/ การรับสินค้า/ การขนย้ายสินค้า

4.1    ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าที่ประมูลได้ก่อน ผู้จัดการประมูลจึงจะส่งมอบสินค้าพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีออกโดยกรมศุลกากร ใบขนสินค้าขาเข้า) ให้แก่ผู้ชนะการประมูล ณ สถานที่ทำการประมูล

4.2    ผู้ชนะการประมูลต้องเตรียมเอกสารเพื่อขอตรวจปล่อยและรับมอบสินค้า ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน ดังนี้

 • ใบแจ้งหนี้ของบริษท จี3 อ๊อกชั่น จำกัด
 • ใบรับเงินของบริษท จี3 อ๊อกชั่น จำกัด
 • หลักฐานการชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมด

4.3    การขนย้ายสินค้าออกจากลานประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้านั้น ๆ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อการขนส่ง ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดำเนินการเองทั้งหมด หากต้องการว่าจ้างให้ผู้จัดการประมูลดำเนินการให้ ผู้จัดการประมูลจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ชนะการประมูลทราบเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อนทำการว่างจ้าง

4.4    เมื่อผู้ชนะการประมูลได้รับมอบสินค้าแล้ว จะต้องขนย้ายสินค้าออกจากลานประมูลภายใน 7 วันทำการ หากล่วงเลยวันที่กำหนด ผู้จัดการประมูลจะคิดค่าที่จอดเก็บเครื่องจักร วันละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ต่อหนึ่งรายการ

4.5    ผู้จัดการประมูลจะส่งมอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ชนะการประมูลภายใน 30 วันหลังจากวันประมูล

หมายเหตุ บริษัท ฯ ไม่สามารถนำราคาประมูลซึ่งเป็นการซื้อขายเฉพาะกลุ่มมาเป็นราคาในการคำนวณภาษีนำเข้าได้

หมายเหตุ

 • รายละเอียดในแผ่นพับและ Website เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมประมูลโปรดยึดถือคุณสมบัติและสภาพของสินค้าตามสภาพที่เป็นจริงเท่านั้น

การจำกัดความรับผิด

 • ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถยกเลิกรายการสินค้าที่ประมูลได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผลของการใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของการประมูลจะถือเป็นที่สุด ผู้ประมูลไม่สามารถคัดค้านด้วยเหตุผลใดก็ตามและจะไม่เรียกร้องผู้จัดการประมูลสำหรับค่าเสียหายรวมถึงไม่จำกัดเพียงค่าสินไหมทดแทน ค่าต้นทุน และหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

G3 Auction Rules and Regulations

The Qualified Bidder

 • Juristic person of either local or foreign nationality and is 18 years of age and above.
 • Local or international corporate entity.

The Auctioneer

The Auctioneer will designate the rules, the place and time, and the machines for bidding.

Bidding Procedures

 1. 1. Registration

All potential participants are able to register to the auction at the Auction Site, (SDL Bonded Warehouse 103 Moo 4, Northern Region Industrial Estate, T.Baan –Klang, A.Muang Lamphun 51000).

The Auctioneer will issue the bidding card to the registered bidder and only those with the bidding card are permitted to participate in the bidding.

In the event of a lost bidding card, the registered bidder will be responsible for any cost incurred or associated to that particular bidding card.

Documents Required for Registration

Individuals:

 • A copy of their Identification Card and House Certificate, signed with a certified signature. International persons must provide their passport for making a copy upon registration.

Corporate Entities:

 • Two copies of Commercial Registration Certificate that is issued by the Ministry of Commerce, completed with anyone of the authorized officer’s signature and company’s stamp endorsement. The document is only deemed valid if the issuing date falls within 3 calendar months from the date of submission.
 • Two copies of Tax Identification Card, completed with anyone of the authorized officer’s signature and company’s stamp endorsement.
 • Two copies of Value Added Tax (VAT) Registration, completed with anyone of the authorized officer’s signature and company’s stamp endorsement.
 • Two copies of Identification Card of anyone of the authorized officer, completed with anyone of the authorized officer’s signature and company’s stamp endorsement.
 • Power of Attorney, provide the Power of Attorney form and copies of personal identity cards of both the attorney and the grantor.
 1. 2. Bidding Procedures

2.1           All potential participants must place the refundable security deposit to be successfully registered to proceed on to bid in the auction;

 • A security deposit of 10,000 THB in order to have the right to bid for the miscellaneous in warehouse.
 • A security deposit of  50,000 THB in order to have the right to bid for all equipment and machines.

How to Pay the Refundable Security Deposit

All potential participants must place the refundable security deposit 7 days in advance before the auction day or on the auction day by;

 • Cash
 • Bank Transfer
  • -Kasikorn Bank,  Big C Lamphun Branch
  • -Account Name : G3 Auction Co.,ltd
  • -Account Type : Saving Account
  • -Account Number : 661-2-03829-3

After that, please fax the pay-in-slip to 053 – 581505

 • Cashier Check: Payable to G3 Auction Co.,Ltd.

Remarks

 • One refundable security deposit for one bidding number
 • Bank Transferring cost of the security deposit is the responsibility of the Registering Bidder.
 • The Bidders who are not successful in bidding, their the security deposit will be T/T back within 3 working days and G3 Auction Co., Ltd. will cover the returning transferring cost. For on-site cash deposit, the deposit will be returned back at the auction site.

2.2           Bidder will orally express his bidding intention and the highest offer will win the auction of each particular item. The auctioneer will take his/her right to close the auction of each particular item by saying “SOLD” and informing bidding number of the winning bidder.

2.3           The winning bidder has to bring his/her “Auction Confirmation Sheet” of each particular item to the auction office for receiving his/her invoice.

2.4           The winning bidder cannot cancel the bid in any case.

 1. 3. Potential Bidders

3.1           The winning bidder will clear any outstanding balance within 7 working days after the event. Any negligence in payment after the 7 days will result in the deposit being sequestered plus additional 12% interest rate charge on the auction price.

3.2           Payment will be in Thai Baht only.

How to Make a Payment

 • Cash
 • Bank Transfer
  • Kasikorn Bank,  Big C Lamphun Branch
  • Account Name : G3 Auction Co.,ltd
  • Account Type : Saving Account
  • Account Number : 661-2-03829-3

After that, please fax the pay-in-slip to 053 –581505

 • Cashier Check: Payable to G3 Auction Co.,Ltd.

Remarks

 • The Auction Price does not include bank transfer cost. The winning bidder is solely responsible for the transfer cost.
 • The Auction price excludes Thailand 7% VAT charge.
 • The winning bidder is responsible for cost of import duty into Thailand.
 • Bank Transferring cost is the responsibility of the winning bidder.
 • The winning bidder is able to receive “the money deposit sheet” and other related documents at the auction site.

3.3           In case of exporting any items from the bonded warehouse, the transportation and the cost of them are the responsibilities of the winning bidder. G3 Auction Co., Ltd. Will provide the winning bidder INVOICE / PACKING LIST.

4. Equipment/items Removal & Transportation

4.1    G3 Auction Co., Ltd. will deliver the equipment and necessary document at the auction site the outstanding balance had been paid.

4.2    The winning bidder is responsible for the transportation and cost that may incur in transporting the equipment to their destination. In case the equipment needs disassembly, the winning bidder is liable for the cost that may incur. If winning bidder desire to have the Auctioneer disassemble the cost will be calculated and inform the winning bidder for consideration prior to the work being done.

4.3    The winning bidder will have to transport the equipment from the Auction Site within 7 days after the outstanding balance has been satisfied. Negligence to remove the equipment after 7 days is ฿ 1,000 per day per item.

4.4    The Nominee accepting the delivery of the equipment on behalf of the winning bidder will need to produce a proxy letter with a certified signature and the company stamp including the document stated the successful bid that particular item.

Remarks

 • The equipment displayed on the website and brochures are for advertising purposes only, we encourage potential bidders to come inspect the equipment prior to the auction.
 • G3 Auction Co.,Ltd will produce and tax invoice according to the bidders registered details and do not modify or change receipt and invoice after the auction event ended in any case.

Limitation of Liability

 • The Successful Bidder can neither cancel nor change their biddings/items.
 • The Bidder is not in the power to make any objections at any reasons to the Auctioneer’s discretion and make no claim for any damages including but not limited to compensation, cost and/or expense incurred.